Truy cập nội dung luôn
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TỈNH QUẢNG NGÃI

QUY CHẾ

Làm việc của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 67/QĐ-LĐTBXH ngày 08 tháng 02 năm 2018 của Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội)​

   QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế làm việc của

 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội


 

 GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

Căn cứ Quyết định số 64/2016/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động –Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 62/2017/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp về quản lý cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã và người quản lý doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ các quy định trước đây của Sở có nội dung trái với Quy chế kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                                                                                                         


 

                                               ​                                                                                                                                                                                  

 

Quyết định kèm theo​:

 Quy chế làm việc của Sở LĐTBXH.pdf Quy chế làm việc của Sở LĐTBXH.pdf​

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1955

Tổng số lượt xem: 1228879

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bản quyền thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Nguyễn Thị Ánh Lan - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Ngãi

Điện thoại: (0255) - 3.822.705 | Fax: 3.822.705 | Email: sld@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: 16 Chu Văn An , thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi