Truy cập nội dung luôn
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TỈNH QUẢNG NGÃI

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ TRONG LĨNH VỰC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NGÃI

28/10/2022 14:39    130

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ TRONG LĨNH VỰC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NGÃI

Stt

Tên thủ tục
hành chính thay thế

Tên thủ tục
hành chính được thay thế

Địa điểm, cách thức
thực hiện

Phí, lệ phí

Tên văn bản QPPL quy định nội dung thay thế

  1.  

Lĩnh vực tiếp công dân

 

 

  1.  

Tiếp công dân tại cấp tỉnh

Tiếp công dân tại cấp tỉnh

- Địa điểm, cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở làm việc của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi, số 16 Chu Văn An, TP. Quảng Ngãi.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định: Giám đốc các sở, ban ngành.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Thanh tra Sở.

Không

- Luật Tiếp công dân năm 2013;

- Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

- Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Tổng Thanh  tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân.

 

  1.  

Lĩnh vực xử lý đơn

 

 

  1.  

Xử lý đơn tại cấp tỉnh

Xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tranh chấp đất đai

- Địa điểm, cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi đơn qua đường bưu điện đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi, số 16 Chu Văn An, TP. Quảng Ngãi.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Thanh tra sở, ban ngành và các phòng, ban chuyên môn thuộc Sở.

Không

- Luật Khiếu nại ngày 11/11/2011;

- Luật Tố cáo ngày 12/6/2018;

- Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo;

- Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại;

- Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Tổng Thanh  tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh.

  1.  

Lĩnh vực giải quyết khiếu nại

 

 

  1.  

Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh

Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh

- Địa điểm, cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi, số 16 Chu Văn An, TP. Quảng Ngãi.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Thanh tra Sở, các phòng ban chuyên môn thuộc Sở.

Không

- Luật Khiếu nại ngày 11/11/2011;

- Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại.

  1.  

Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh

Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh

- Địa điểm, cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi, số 16 Chu Văn An, TP. Quảng Ngãi.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Thanh tra Sở, các phòng ban chuyên môn thuộc Sở.

Không

- Luật Khiếu nại ngày 11/11/2011;

- Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại.

 

  1.  

Lĩnh vực giải quyết tố cáo

 

 

  1.  

Giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh

Giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh

- Địa điểm, cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi, số 16 Chu Văn An, TP. Quảng Ngãi.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Thanh tra Sở, các phòng ban chuyên môn thuộc Sở.

Không

- Luật Tố cáo ngày 12/6/2018;

- Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo.

 

Tài liệu đính kèm: 1469QDCT.pdf

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1949

Tổng số lượt xem: 1228780

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bản quyền thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Nguyễn Thị Ánh Lan - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Ngãi

Điện thoại: (0255) - 3.822.705 | Fax: 3.822.705 | Email: sld@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: 16 Chu Văn An , thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi