Truy cập nội dung luôn
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TỈNH QUẢNG NGÃI

Hướng dẫn chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024

07/05/2024 14:44    49

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ngãi vừa ban hành Hướng dẫn số 103 - HD/BTGTU ngày 26/4/20224 quán triệt, học tập chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng nền hành chính nhà nước, nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, nâng cao thứ hạng các chỉ số cải cách hành chính, hiệu quả quản trị và hành chính công, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh”.

Việc học tập Chuyên đề năm 2024 nhằm đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị; chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng, Chủ đề năm 2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX”. Tiếp tục chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 18/10/2021 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ V về đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao thứ hạng các chỉ số cải cách hành chính, hiệu quả quản trị và hành chính công, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 06/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và các nghị quyết, kế hoạch của tỉnh thực hiện vấn đề này.

Hướng dẫn yêu cầu việc tổ chức học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2024 nghiêm túc, phù hợp với tình hình cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị, đảm bảo cho tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên được nghiên cứu, học tập đầy đủ các nội dung cơ bản của chuyên đề; đồng thời tập trung tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp Nhân dân.

          Nội dung triển khai học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2024 tập trung vào một số nội dung cơ bản sau:

          - Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, xây dựng nền hành chính Nhà nước hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

          - Khái quát sự chỉ đạo, kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước trong những năm gần đây; mục tiêu tổng quát, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn đến của Đảng và Nhà nước.

          - Quảng Ngãi đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, nâng cao thứ hạng các chỉ số cải cách hành chính, hiệu quả quản trị và hành chính công, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

          Về tài liệu “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng nền hành chính nhà nước, nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, nâng cao thứ hạng các chỉ số cải cách hành chính, hiệu quả quản trị và hành chính công, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh” (Tài liệu học tập, sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị năm 2024) do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ngãi biên soạn. Tài liệu này đã được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tích hợp vào phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh.

          Thời gian học tập, quán triệt, cấp tỉnh: Thời gian học tập 01 buổi, trong tháng 5/2024. Cấp huyện và tương đương: Thời gian học tập 01 buổi, hoàn thành trong tháng 6/2024. Cấp xã và tương đương: Thời gian học tập 01 buổi, hoàn thành trước ngày 15/6/2024.

          Ngoài ra, việc tổ chức học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2024, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo Măt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh chủ trì, phối hợp với ban tuyên giáo cùng cấp tổ chức học tập, tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân với hình thức phù hợp. Thời gian hoàn thành trong tháng 6/2024. Cấp ủy các cấp, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến Chuyên đề năm 2024 trên phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử, các trang fanpage và qua sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt định kỳ của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân. 

          Sau học tập, nghiên cứu Chuyên đề năm 2024, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang liên hệ bổ sung nội dung thực hiện Chuyên đề vào bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện năm 2024 của cá nhân; kết quả thực hiện là một nội dung để kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên năm 2024.

Dũng Nguyễn

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2001

Tổng số lượt xem: 1228803

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bản quyền thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Nguyễn Thị Ánh Lan - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Ngãi

Điện thoại: (0255) - 3.822.705 | Fax: 3.822.705 | Email: sld@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: 16 Chu Văn An , thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi