Truy cập nội dung luôn
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TỈNH QUẢNG NGÃI

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

24/06/2024 07:34    22

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi tổ chức tuyên truyền phòng, chống ma túy trong học sinh, sinh viên

Ngày 20/6/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 36-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm:

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp đối với công tác phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân, đặc biệt nhấn mạnh vai trò nòng cốt của lực lượng Công an, ngành Giáo dục và tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy trong thanh, thiếu niên. Xác định công tác phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh; phải thực hiện với quyết tâm chính trị cao, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, ban, ngành theo chức năng liên quan đến công tác phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên; đánh giá hằng năm việc thực hiện các mục tiêu cụ thể và bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu đến năm 2025 và đến năm 2030 theo Quyết định số 140/QĐ-TTg ngày 02/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị; Luật Phòng, chống ma túy năm 2021; Luật Thanh niên năm 2020; Chiến lược quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030; Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 - 2025... Gắn kết chặt chẽ công tác phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên với ngăn ngừa, giải quyết tệ nạn xã hội và thực hiện các chính sách, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, tạo công ăn việc làm, khắc phục tình trạng thiếu việc làm trong thanh niên. 

3. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quy định số 69- QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, nhất là đối với trường hợp bản thân người đứng đầu, cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy hoặc thiếu trách nhiệm trong quản lý, giáo dục dẫn đến con em hoặc cấp dưới trực tiếp vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy. Phát huy vai trò và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, tính tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên; trước hết không để bản thân và con em trong gia đình vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy. Đẩy mạnh hoạt động giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, các cơ quan báo chí, truyền thông và Nhân dân trong công tác phòng, chống ma túy nói chung và công tác phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên nói riêng. 

4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên; cảnh báo trực diện cho thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên và phụ huynh về hậu quả, tác hại, hiểm họa của ma túy. Trong đó, cần tập trung vào nhóm đối tượng có nguy cơ cao như: thanh, thiếu niên sau cai nghiện ma túy, không có công ăn việc làm, có tiền án, tiền sự; học sinh, sinh viên cá biệt; thanh, thiếu niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới biển; thanh, thiếu niên có hoàn cảnh đặc biệt khác. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan thông tin, truyền thông, tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và trách nhiệm của ngành Giáo dục. Lồng ghép nội dung tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao cho thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên tại địa bàn cơ sở và các cơ sở giáo dục. Xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân, đoàn viên, thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên tích cực tham gia công tác phòng, chống ma túy. 

5. Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy, điều trị nghiện ma túy, quản lý chặt chẽ thanh, thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy và quản lý, hỗ trợ thanh, thiếu niên sau cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng. Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy, nhất là cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng theo hướng tạo điều kiện cho thanh, thiếu niên nghiện ma túy được tham gia cai nghiện ngay tại địa bàn cơ sở. Bảo đảm công tác giáo dục phổ thông và đẩy mạnh công tác đào tạo, dạy nghề, hướng nghiệp cho thanh, thiếu niên tham gia cai nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện phù hợp với từng lứa tuổi và nhu cầu thực tiễn.

6. Tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy nhằm ngăn chặn ma túy tác động đến thanh, thiếu niên; không để tình hình ma túy trong thanh, thiếu niên diễn biến phức tạp. Công tác phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên được xem là một nội dung quan trọng, cấp bách, phải được thực hiện quyết liệt, thường xuyên, kiên trì. Thường xuyên nắm, phân tích, đánh giá, nhận diện, dự báo chính xác tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy, chủ động triển khai các biện pháp công tác nhằm kịp thời phát hiện, đấu tranh triệt phá các đường dây, tổ chức, băng nhóm, điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy liên quan đến thanh, thiếu niên. Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, không để tội phạm ma túy lợi dụng vào việc sản xuất, mua bán trái phép các chất ma túy. Kiểm soát, ngăn chặn, xóa bỏ kịp thời các trang thông tin xấu độc, kích động, lôi kéo thanh, thiếu niên tham gia tội phạm và tệ nạn ma túy; các hội, nhóm trá hình, thông tin hướng dẫn điều chế, sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy trên không gian mạng. Nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và công tác điều tra, xử lý tội phạm ma túy; thực hiện các chính sách trợ giúp pháp lý, thủ tục tố tụng hình sự thân thiện, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý đối với người dưới 18 tuổi, nhất là liên quan đến các hành vi tổ chức, cưỡng bức, lôi kéo người dưới 18 tuổi sử dụng trái phép chất ma túy, chứa chấp người dưới 16 tuổi sử dụng trái phép chất ma túy. 

Giao Đảng ủy Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị này theo chức năng, nhiệm vụ được giao./.

Phạm Thị Hương

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1907

Tổng số lượt xem: 1228777

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bản quyền thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Nguyễn Thị Ánh Lan - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Ngãi

Điện thoại: (0255) - 3.822.705 | Fax: 3.822.705 | Email: sld@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: 16 Chu Văn An , thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi